Algemene Voorwaarden
HENDRIKS MEESTERADVIES
Juridisch adviseur | Juridisch strateeg | (Business)coach | Trainer | Auteur | Spreker

(versie november 2018)

HENDRIKS MEESTERADVIES, ook wel bekend onder de naam “Lawyer of Attraction”® is een eenmanszaak gedreven door mr. Kim Hendriks-Horstman, werkt met vaste freelancers en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68385730.

HENDRIKS MEESTERADVIES werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Post-/Vestigingsadres Blauwgraspad 27 (let op: geen bezoekadres)
Postcode 6841 BL
Plaats Arnhem
KvK 68385730
BTW nr NL165219853B01
Telefoonnummer 06 – 20 69 33 86
E-mailadres kim@lawyerofattraction.nl

1. DEFINITIES

1.   Aanbieding: de rechtshandeling of het aanbod – zowel mondeling als schriftelijk-  die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

2.   Offerte: de schriftelijke aanbieding door HENDRIKS MEESTERADVIES over onder andere het product of dienst, de prijs, de hoeveelheid et cetera.

3.   Opdracht: de dienst (zoals coaching, trainen en spreekopdrachten en bij hoge uitzondering grafisch ontwerp)) die door HENDRIKS MEESTERADVIES geleverd zal worden.

4.   Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie HENDRIKS MEESTERADVIES een overeenkomst sluit.

5.   Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en HENDRIKS MEESTERADVIES.

6.    Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HENDRIKS MEESTERADVIES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HENDRIKS MEESTERADVIES niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HENDRIKS MEESTERADVIES of van derden daaronder begrepen. Ook ziekte valt onder overmacht.

7.   Partijen: HENDRIKS MEESTERADVIES en de opdrachtgever samen.

8.   Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

2. ALGEMEEN

1. HENDRIKS MEESTERADVIES richt zich op juridisch advies, coaching en trainen van ondernemers. Daarnaast richt HENDRIKS MEESTERADVIES zich op spreekopdrachten en is zij auteur. De coaching kan ook betrekking hebben op juristen, zowel zelfstandig als in loondienst. Interimklussen voor bedrijven en overheden kunnen ook tot de werkzaamheden behoren. Dit artikel is niet limitatief en uitputtend bedoeld.
Alles in de meest ruime zin van het woord.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HENDRIKS MEESTERADVIES en een opdrachtgever, waarop HENDRIKS MEESTERADVIES deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

3. Door het akkoord gaan met een overeenkomst of het aanbod van HENDRIKS MEESTERADVIES, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

4. Indien sprake is van een mondeling akkoord op het aanbod van HENDRIKS MEESTERADVIES waarbij HENDRIKS MEESTERADVIES  altijd zal wijzen op het feit dat de algemene voorwaarden zullen worden nagezonden, verklaart de opdrachtgever dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

5. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met HENDRIKS MEESTERADVIES, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

7. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op derden, door onder begrepen eventuele medewerkers of samenwerkingspartners van HENDRIKS MEESTERADVIES, die voor de uitvoering van overeenkomsten door HENDRIKS MEESTERADVIES (moeten) worden betrokken.

8. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

9. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

10. Partijen zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

11. Als HENDRIKS MEESTERADVIES niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HENDRIKS MEESTERADVIES in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

12. De algemene voorwaarden van HENDRIKS MEESTERADVIES gelden ook steeds voor vervolgopdrachten.

3. OFFERTES

 1. Voor zover HENDRIKS MEESTERADVIES gebruik maakt van offertes of aanbiedingen, zijn onderstaande bepalingen van toepassing.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door HENDRIKS MEESTERADVIES zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of prijsopgave een termijn van aanvaarding is gesteld.
 3. HENDRIKS MEESTERADVIES is slechts aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 4. HENDRIKS MEESTERADVIES kan niet aan haar offertes of prijsopgaven worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Eveneens heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht om binnen de termijn, zoals bedoeld in artikel 3.2, prijswijzigingen van producten of diensten door te voeren.
 6. De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere (overheids)heffingen, daaronder worden o.a. ook begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte of prijsopgave opgenomen aanbod, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij HENDRIKS MEESTERADVIES anders aangeeft.
 8. Offertes, tarieven en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en looptijd van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:
 2. de opdracht of het aanbod is schriftelijk bevestigd en ondertekend ontvangen door HENDRIKS MEESTERADVIES;
 3. Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij HENDRIKS MEESTERADVIES.
 4. Een mondeling gemaakte afspraak is tevens geldig, maar zal door HENDRIKS MEESTERADVIES schriftelijk worden bevestigd.
 5. De looptijd van een opdracht is afhankelijk van het type opdracht.
 6. De opdrachten kunnen variëren van een dag tot enkele dagen of maanden.
 7. De opdracht kan eveneens zijn de deelname aan een Legal VIP-dag of halfjaar of jaarprogramma.
 8. De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.
 9. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn afgesproken of opgegeven, dan geldt dit nooit als een fatale termijn.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. HENDRIKS MEESTERADVIES zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft bij de uitvoering van de opdracht daarom een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Als en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (de toepasselijkheid van de artikelen over de overeenkomst van opdracht, te weten artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een training geven als onderdeel van het programma of die (juridische) stukken opstellen.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan HENDRIKS MEESTERADVIES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn om hem of haar goed te kunnen begeleiden, adviseren, coachen en trainen, tijdig worden verstrekt. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 4. Als door HENDRIKS MEESTERADVIES, of door HENDRIKS MEESTERADVIES ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. HENDRIKS MEESTERADVIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HENDRIKS MEESTERADVIES is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. (Business)coaching en verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Een onderdeel van het aanbod van HENDRIKS MEESTERADVIES betreft de samenwerking tussen partijen via (business)coaching, zoals deelname aan een VIP-dag of programma, waarbij 100% commitment aan de zijde van de opdrachtgever verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. Voor opdrachtgevers die gecoacht worden gelden deze specifieke afspraken uit dit artikel.
 2. Enkel HENDRIKS MEESTERADVIES heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, opdrachtgever te weigeren als deelnemer in het programma, als HENDRIKS MEESTERADVIES van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. HENDRIKS MEESTERADVIES behoudt hierop altijd een finale accordering.
 3. Als de situatie onder lid 3 zich voordoet, is de opdrachtgever verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, zal HENDRIKS MEESTERADVIES het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.
 4. HENDRIKS MEESTERADVIES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;
  2. na het sluiten van de overeenkomst HENDRIKS MEESTERADVIES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van HENDRIKS MEESTERADVIES kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  5. Voorts is HENDRIKS MEESTERADVIES bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HENDRIKS MEESTERADVIES kan worden gevergd.
 5. Als een opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Opdrachtgever op deze calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een online programma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan Opdrachtgever een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.
 8. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.
 9. Voorzover Opdrachtgever op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Opdrachtgever geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan de HENDRIKS MEESTERADVIES. Opdrachtgever doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e onder a, b en c van de Auteurswet.

7. OVERDRACHT

 1. HENDRIKS MEESTERADVIES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HENDRIKS MEESTERADVIES zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. HENDRIKS MEESTERADVIES kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover HENDRIKS MEESTERADVIES tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Copyright/Intellectueel eigendom

 1. Het eigendom van door HENDRIKS MEESTERADVIES ontwikkelde documenten, zoals programma’s, adviezen, verstrekte stukken, ideeën, methodes, concepten of andere zaken die zij heeft ontwikkeld, blijft volledig van HENDRIKS MEESTERADVIES, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan HENDRIKS MEESTERADVIES hiervoor een vergoeding bedingen. Ook gedeponeerde merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten vallen onder dit artikel.
 2. Verkoop c.q. vermeerdering aan derden van het bedoelde onder dit artikel is uitdrukkelijk verboden.
 3. Van een door HENDRIKS MEESTERADVIES ontwikkeld ontwerp of product, krijgt de opdrachtgever enkel het gebruiksrecht middels een licentie en niet het auteursrecht dan wel ander intellectueel eigendomsrecht.
 4. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, zoals bedoeld in dit artikel, heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding, in rekening te brengen.
 5. Al het door HENDRIKS MEESTERADVIES vervaardigde, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HENDRIKS MEESTERADVIES niet worden bewerkt, gebruikt of verwerkt dan wel op internet of via social media worden gedeeld. Dit in de ruimste zin van het woord.
 6. HENDRIKS MEESTERADVIES behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan behoudt HENDRIKS MEESTERADVIES het recht voor op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding. HENDRIKS MEESTERADVIES kan daarnaast € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt opleggen, onverminderd het recht van HENDRIKS MEESTERADVIES om naast deze boetes (volledige) schadevergoeding te vorderen en alle overige rechten van HENDRIKS MEESTERADVIES.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien HENDRIKS MEESTERADVIES aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
fouten of tekortkomingen in het materiaal of de gegevens/informatie die door de opdrachtgever zijn gegeven;
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtnemer ingeschakelde derden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
d. Overmachtssituaties.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is HENDRIKS MEESTERADVIES slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.

3. HENDRIKS MEESTERADVIES is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HENDRIKS MEESTERADVIES aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HENDRIKS MEESTERADVIES toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. HENDRIKS MEESTERADVIES is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van HENDRIKS MEESTERADVIES voor die schade.

6. Opdrachtgever vrijwaart HENDRIKS MEESTERADVIES, dan wel door HENDRIKS MEESTERADVIES ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.

7. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan heeft HENDRIKS MEESTERADVIES (zonder ingebrekestelling) het recht daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de kant van HENDRIKS MEESTERADVIES en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

10. Betaling(svoorwaarden)

1. De betaaltermijn die HENDRIKS MEESTERADVIES hanteert, is uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is opgenomen.

2. Betaling is op een door HENDRIKS MEESTERADVIES aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3. Standaard factureert HENDRIKS MEESTERADVIES vooraf aan de dienstverlening of levering van een product. Vooruitbetaling, of een andere vorm van zekerheidstelling, kan ook na het totstandkomen van de overeenkomst, door HENDRIKS MEESTERADVIES worden afgedwongen bij de Opdrachtgever, ten genoegen van het zekerheid te stellen voor de betaling van het overeengekomen bedrag, als dit naar het oordeel van de HENDRIKS MEESTERADVIES geboden is. Zolang deze zekerheid niet behoorlijk is gesteld, heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht om levering of de dienst uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan opdrachtgeversverplichting zijn deel van de overeenkomst na te kome en de HENDRIKS MEESTERADVIES schadeloos te stellen.

4. Betaling in termijnen is alleen in onderling overleg mogelijk en kan afhangen van de waarde of de duur van de opdracht.

5. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft in elk geval altijd het recht om periodiek of tussentijds te factureren.

6. Als de opdrachtgever de betaaltermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

7. HENDRIKS MEESTERADVIES zal eerst een herinnering tot betaling sturen. Wanneer de opdrachtgever binnen de in de herinnering gestelde termijn alsnog niet aan de betaalverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8. Eventuele gerechtelijke incasso- en executiekosten zullen ook op de opdrachtgever worden verhaald.

9. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HENDRIKS MEESTERADVIES kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HENDRIKS MEESTERADVIES kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10. Bij het niet naleven van de betaalvoorwaarden heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht de opdracht te stoppen.

11. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur zullen meteen – maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering – worden gemeld bij HENDRIKS MEESTERADVIES.

12. De bezwaren als bedoeld in artikel 8.10 schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Als HENDRIKS MEESTERADVIES met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan heeft HENDRIKS MEESTERADVIES niettemin te allen tijde het recht tot verhoging van dit honorarium of deze prijs. De Opdrachtgever heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Als de prijsstijging (anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst) meer is dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit geldt niet als HENDRIKS MEESTERADVIES:
– op dat moment alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op HENDRIKS MEESTERADVIES rustende verplichting ingevolge de wet;
– als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

11. Annulering(svoorwaarden) en garantie

  1. Zowel HENDRIKS MEESTERADVIES als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
   1. een verzoek tot faillissement;
   2. (voorlopige) surseance;
  • of schuldsanering;

  wordt ingediend, zonder enige verplichting van HENDRIKS MEESTERADVIES tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

  1. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren.
   Annulering is een feit als HENDRIKS MEESTERADVIES de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
  2. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.

  Deze bestaan uit:

  Opdracht juridisch advies, (Legal) VIP-dag
  Deze bestaan uit, in het geval van juridisch advies:
  a. Indien HENDRIKS MEESTERADVIES al is gestart met de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
  b. Indien HENDRIKS MEESTERADVIES nog niet is gestart met de opdracht zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
  – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 10% annuleringskosten;
  – Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 25% annuleringskosten.
  – Tussen de 1 en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

  (Online) Programma
  Bij het volgen van een (x-weken, drie-maanden, halfjaar- of jaar-) programma, geldt het volgende:
  – Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met 14 dagen na aanvang van het programma.
  – Opdrachtgever is in dat geval de overeengekomen aanbetaling en gemaakte (on)kosten verschuldigd.
  – Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.
  – De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

  1. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
  2. Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal
   Restitutie is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
  3. Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.
  4. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als HENDRIKS MEESTERADVIES de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
  5. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
  6. Bij het bepaalde in artikel 9, lid 5, heeft alleen HENDRIKS MEESTERADVIES het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.
  7. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
  8. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de opdrachtgever.
  9. Is HENDRIKS MEESTERADVIES toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal HENDRIKS MEESTERADVIES zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. HENDRIKS MEESTERADVIES zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

 

12. Opschorting en ontbinding

1. HENDRIKS MEESTERADVIES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HENDRIKS MEESTERADVIES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet  zal nakomen, als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HENDRIKS MEESTERADVIES kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is HENDRIKS MEESTERADVIES bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HENDRIKS MEESTERADVIES kan worden gevergd.

3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HENDRIKS MEESTERADVIES op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als HENDRIKS MEESTERADVIES de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Als HENDRIKS MEESTERADVIES tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

5. Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HENDRIKS MEESTERADVIES, zal HENDRIKS MEESTERADVIES in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor HENDRIKS MEESTERADVIES extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HENDRIKS MEESTERADVIES anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HENDRIKS MEESTERADVIES vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HENDRIKS MEESTERADVIES op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13. Klachten en reclame

 1. In het geval er sprake is van een klacht over HENDRIKS MEESTERADVIES, dan dient de opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij HENDRIKS MEESTERADVIES.
 2. De opdrachtgever heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde (online) producten melden aan HENDRIKS MEESTERADVIES.
 3. Indien de reclame gegrond is, zal HENDRIKS MEESTERADVIES dit proberen te verhelpen.
 4. Wanneer aan HENDRIKS MEESTERADVIES binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 5. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 6. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
– HENDRIKS MEESTERADVIES verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
– de informatie algemeen bekend wordt;
– HENDRIKS MEESTERADVIES optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Opdrachtgever is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen in een besloten Facebookgroep, op een event, op een LIVE-dag met groep et cetera.

5. Persoonsgegevens die HENDRIKS MEESTERADVIES bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. HENDRIKS MEESTERADVIES houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

15. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. HENDRIKS MEESTERADVIES is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van HENDRIKS MEESTERADVIES.

16. Geschillenregeling en toepasselijk rechtVan een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

1. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of als de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen of in elk geval het arrondissement van de vestigingsplaats van HENDRIKS MEESTERADVIES, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Blauwgraspad 27, 6841 BL Arnhem  |  Kvk nr: 68385730  |  Btw nr: NL001884771B09

Copyright 2020 © All rights reserved  |  Privacy verklaring  |  
Branding & Webdesign Marte Methorst