PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

HENDRIKS MEESTERADVIES is een eenmanszaak en wordt gedreven door mr. Kim Hendriks-Horstman.
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Ik ben als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres Blauwgraspad 27 (let op: geen bezoekadres)
Postcode 6841 BL
Plaats Arnhem
KvK 68385730
BTW nr NL165219853B01
E-mailadres kim@lawyerofattraction.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe HENDRIKS MEESTERADVIES jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

HENDRIKS MEESTERADVIES respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook  gebruikers van de website www.lawyerofattraction is de website van HENDRIKS MEESTERADVIES.

Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die ik van jouw ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een administratiekantoor, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van HENDRIKS MEESTERADVIES. Wees je er dus van bewust dat HENDRIKS MEESTERADVIES niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van HENDRIKS MEESTERADVIES.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst HENDRIKS MEESTERADVIES jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE LAWYER OF ATTRACTION VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die HENDRIKS MEESTERADVIES van jou kan verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adres- of postbusgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw bedrijfsnaam;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

HENDRIKS MEESTERADVIES verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij deze actief aan mij zijn verstrekt.

Kinderen
HENDRIKS MEESTERADVIESheeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via …[e-mailadres], dan verwijder ik deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet ik doelen hebben bepaald.

Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van HENDRIKS MEESTERADVIES en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan HENDRIKS MEESTERADVIES verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet HENDRIKS MEESTERADVIES een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om diensten dan wel producten op te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. HENDRIKS MEESTERADVIES verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (dit heet profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HENDRIKS MEESTERADVIES) tussen zit. Denk hierbij aan een website van een verzekeraar die aan de hand van de gegevens die u online invoert, een premie berekent.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

HENDRIKS MEESTERADVIES bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard dan wel wordt jij om toestemming gevraagd om de gegevens nog langer te mogen bewaren.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adres- of postbusgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek HENDRIKS MEESTERADVIESanalyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

HENDRIKS MEESTERADVIES verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (de verwerkers), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HENDRIKS MEESTERADVIES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst mee af te sluiten.

Met de volgende derden deelt HENDRIKS MEESTERADVIES gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. Dit kunnen zijn (voor zover ik deze gegevens zelf heb):

·       Bedrijfsnaam

·       Voornaam + achternaam

·       Adres

·       Postcode

·       Plaats

·       Land

·       E-mailadres facturen

·       E-mailadres offertes

·       KvK-nummer

·       Btw-nummer

·       Telefoonnummer

·       Klantnummer

·       Rekeningnummer

Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails Versleutelde gegevens
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam
Webbouwer Verwerker Om de website te bouwen of te optimaliseren Gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door HENDRIKS MEESTERADVIES in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kim@hendriks-meesteradvies.nl
HENDRIKS MEESTERADVIES zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op jouw verzoek. Tenzij het gaat om een ingewikkeld of buitenproportioneel verzoek. Ik heb dan nog eens twee maanden extra de tijd om te reageren op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HENDRIKS MEESTERADVIES en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van mijn diensten en producten wil gebruik maken, maar naar een andere juridisch adviseur overstapt.

INDIENEN KLACHT

HENDRIKS MEESTERADVIES wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AP,als je van mening bent dat HENDRIKS MEESTERADVIES niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van HENDRIKS MEESTERADVIES wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die HENDRIKS MEESTERADVIES gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
HENDRIKS MEESTERADVIES maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies – en geen tracking cookies – die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van HENDRIKS MEESTERADVIES.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google in elk geval niettoegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van HENDRIKS MEESTERADVIES zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van HENDRIKS MEESTERADVIES maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL  Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, tenzij dit om gewichtige redenen toch moet.
Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij en ik maak gebruik van anti-virussystemen op inkomende en uitgaande emails.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door HENDRIKS MEESTERADVIES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via kim@hendriks-meesteradvies.nl

Als ik wijzigingen aanbreng in mijn privacyverklaring, dan zal ik steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op mijn website.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van mei 2018 –

 

Blauwgraspad 27, 6841 BL Arnhem  |  Kvk nr: 68385730  |  Btw nr: NL001884771B09

Copyright 2020 © All rights reserved  |  Privacy verklaring  |  
Branding & Webdesign Marte Methorst